کارخانه شالیکوبی یوسفده

... از مسیر جاده آسفالته و باکیفیت امامده به یوسفده حدود 200 متری سه راه یوسفده که میرسید، دو ساختمان مشخص جلویتان سبز میشود. اولی مسجد یوسفده که روبرویتان است و دومی كارخانه شالیکوبی یوسفده که دست راستتان قرار می گیرد. این واحد شالیکوبی امسال به همت سرکار خانم تقی پور در مقر سابق كارخانه یوسفده، نوسازی و افتتاح گردید. به همین مناسبت، نگاهی به تاریخچه این کارخانه می اندازیم.

این کارخانه اولین بار توسط یکی از بزرگان خیراندیش و دل سوز یوسفده، بنام مرحوم حسن یوسفدهی در مقر فعلی ساخته شد. تاریخ ساخت آن به سن من کفایت نمی دهد. از زمان کودکی آن را بخاطر دارم. لذا باید قدمت بیش از 55 سال را داشته باشد. خاطرات زیادی از این کارخانه دارم. بخصوص از قسمت موتورخانه آن که یک موتور گازوییلی انگلیسی بود و یک حوضچه آب در کنار آن برای خنک سازی

موتور ساخته بودند و موقع روشن بودن با صدای گوشخراشی تاپ تاپ صدا میداد که از تمام نقاط روستا و روستاهای همجوار نیز در سکوت مطلق آنجا شنیده می شد و از یک لوله به ارتفاع 2 متر آب گرم چرخشی موتور را بداخل حوضچه می ریخت. خوب آب که گرم بود و شیر آب گرم و استخر داغ برای ما که امکانات تفریحی نداشتیم مهیا، تا چشم بزرگترها را دور میدیدیم. می پریدیم توش و سریع هم از ترس بزرگترها میپریدیم بیرون. بگذریم خاطرات زیاده بریم سر اصل مطلب.

این کارخانه را بعد ها آقاي یوسفدهی به تعدادی از اهالی محل فروختند. پدرم هم یکی از سهامداران بود. این کارخانه حدود 35 سال پیش متاسفانه دچار آتش سوزی مهیبی شد و خسارات زیادی خورد و شالیها و برنجهای اهالی محل از جمله برنج پدرم که در كارخانه بود، سوخت. یکی از اهالی برای تمامی سهامداران كارخانه شکایت کرد. طوری که پس از فوت پدر مرحومم، سالها برگه احضاریه دادگاه برای من و خواهرهایم بعنوان وراث سهامدار سابق كارخانه می آمد. كارخانه بعدها دوباره بازسازی شد و پس از چند سال توسط مدیر كارخانه به آقای ترابی که همسر خانم تقی پور بودند، فروخته شد. پس از فوت ناگهانی آقای ترابی، كارخانه تا پارسال بدلیل فرسودگی موتور و تاسیسات و ابنیه آن، جهت ایمنی اموال مردم، تعطیل شد. امسال به همت خانم تقی پور این کارخانه نوسازی و امسال افتتاح شد. بنده یکماه پیش جهت دریافت سهم برنج خویش که مناصفه داده بودم. وارد كارخانه شدم واقعا پشتکار و همت خانم تقی پور ستودنی و نمونه است. به ایشان و پسرهای گل شان تبریک می گویم.

سید رضا قاسم پور


/ 0 نظر / 40 بازدید